DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Mgr. František Záruba

curriculum vitae
curriculum vitae

 

Mgr. František Záruba Ph.D.

nar. 12. července 1977 v Praze

 

 

studium:

 

1993 – 1997 střední umělecká škola SMUŠD v Praze 9

1997 – maturitní zkouška

od 2001 – Dějiny umění, FFUK v Praze

2004 – 2005 Zahraniční stáž, LMU Mnichov

2004 ‒ dvouměsíční praxe u Kunstreferat der Erzdiözese München und Freising

2008 – magisterská zkouška, obhajoba magisterské práce Hrady Václava IV.

2008 – 2013 doktorandské studium, Dějiny umění, FFUK v Praze

2013 – obhajoba doktorské práce Hradní kaple v Čechách (listopad) diplom udělen

v březnu 2014

 

publikační činnost:

 

knihy:

 

 

 • Hrady Václava IV. Praha 2014

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XVII

ISBN: 978-80-7422-299-3

Počet stran: 440

resumé: německy

 

 • Hradní kaple I. doba přemyslovská. Praha 2014

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XIX

ISBN: 978-80-7422-335-8

Počet stran: 296

resumé: německy

 

 • Hradní kaple II. doba Lucemburská, Praha 2015

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XXI

ISBN: 978-80-7422-414-0

Počet stran: 384

resumé německy

 

články:

 

 1. Hrad na Blešenském vrchu. In: Castellologica Bohemica VIII, 2002, 441‒444
 2. Zbořený Kostelec. In: Castellologica Bohemica IX, 2004, 177‒200
 3. Žerotín. In: Castellologica Bohemica X, 2006, 147‒156
 4. Vlašský dvůr. In: Castellologica Bohemica XI, 2008, 233‒286
 5. Burgen König Wenzels IV. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.‒16. Jahrhundert), 2009, 321–341
 6. Der Welsche Hof in Kuttenberg (Kutná Hora). In: Burgen und Schlösser 2010/3, 168–176
 7. Zikmundovská přestavba Starého paláce Pražského hradu – programový historismus? In: Svorník 8, 2010, 45–50
 8. Litoměřický hrad. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 2010/2, 65‒82
 9. Capella regia‒kaple Všech svatých na Pražském hradě. In: Castellologica Bohemica XII, 2010, 99‒135
 10. Hradní kaple na Hasištejně. In: Hrady českého severozápadu, Sborník k životnímu jubileu prof. Tomáše Durdíka. Ed. Jana Kuljavceva Hlavová / Oldřich Kotyza / Milan Sýkora, Ústí nad Labem 2012, 287‒304
 11. Valdek ‒ příspěvek k poznání stavebního vývoje hradu. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 2012/3‒4, 197‒209
 12. Špitální kostel sv. Františka „u paty Pražského mostu“, fundace sv. Anežky. In: Svatá Anežka a velké ženy její doby. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2013, 151‒165
 13. Nové světlo. In: Ve službách českých knížat a králů.  Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2013, 27‒38
 14. Hrady Václava IV. a Petr Parléř.  In: Ve službách českých knížat a králů. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2013, 249‒274
 15. De provintia, que sunt circa castrum: in villa Tinec… příspěvek k pozemkové držbě kláštera sv. Jiří na Pražském hradě a k Týnci nad Sázavou. In: Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Markéta Jarošová (ed.). Praha 2013, 178‒183
 16. Relikty kostela sv. Mikuláše v Ratajích nad Sázavou. In: Časopis společnosti přátel starožitností CXXI/4, 2013, 200‒206
 17. Příspěvek ke vztahu kaple Všech svatých na Pražském hradě a Saintes Chapelles ve Francii. In: Castellologica bohemica XIV, Plzeň 2014, 85‒108
 18. Příspěvek k malířské výzdobě hradů v Čechách v době předhusitské. In: Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2015, 146‒163
 19. Belege von Bibliotheken und Studienräume auf den böhmischen Burgen im Spätmittelalter. Das studiolo in Hrádek bei Kuttenberg. In: Wege zur Bildung – Nutzen von Bildung in Mitteleuropa im 13.–16. Jahrhundert. Robert Šimůnek / Uwe Tresp (ed.). Mnichov 2016
 20. Příspěvek k malířské výzdobě hradů v Čechách v době pohusitské. In: Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. Magdaléna Nespěšná Hamsíková (ed.). Praha 2016, 380‒407

 

hesla v katalogu:

 

 • Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách. Plzeň 2013 (2014), 81–105:

Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla; Janovice nad Úhlavou, kostel sv. Jana Křtitele; Klatovy, arciděkanský chrám Panny Marie; Poleň, kostel Všech Svatých; Rabí, hradní kostel Nejsvětější Trojice; Švihov, hradní kaple Panny Marie

 

odevzdáno do redakce nebo v tisku:

 

 • Vztah profánního a sakrálního prostoru na českých hradech - typ kaple otevřené do profánního sálu. In: Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění Miroslav Smaha / Kateřina Hladká (ed.), odevzdáno do tisku
 • Hradní kaple doby poděbradské a jagellonské. In: Sborník studentské konference v rámci mezinárodního výstavního projektu EUROPA JAGELLONICA 1386-1572, Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, odevzdáno do tisku
 • Příspěvek k otázce královských hradů v dolním Posázaví. In: Castellologica bohemica, odevzdáno do tisku
 • Drobný příspěvek k dějinám řádu křížovníků s červenou hvězdou a kostela sv. Mořice v Řevnicích. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, odevzdáno do tisku
 • Aula Magna – velký sál královských hradů v předhusitských Čechách. In: dvory a rezidence ve středověku / Mediaevalia Historica Bohemica, odevzdáno do tisku

 

editorská činnost:

 

 • Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2013

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XIV

ISBN 978-80-7422-242-9

 

 • Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě Prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc, Dr. h. c. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2013

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XVI

ISBN 978-80-7422-248-1

 

 • Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta. Miroslav Šmied / František Záruba (ed.). Praha 2015

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium XX

ISBN: 978-80-7422-382-2

 

recenze:

 

 • František Gabriel / Jaroslav Panáček / Kamil Podroužek: Helfenburk, hrad pražských arcibiskupů, Občanské sdružení Hrádek, Borek 2011. In: Studia mediaevalia Bohemica IV/1, 2012, 158‒159
 • Dvakrát Vízmburk: Vladislav Razím: Vízmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny, Praha 2012; Jan Košťál a kolektiv: Vízmburk, příběh ztraceného hradu. Havlovice 2013. In: Studia Mediaevalia Bohemica V/1. 2013, 149‒151

digitalizované články najdete zde